Medarbetare

Vi arbetar utifrån en arbetsterapeutisk holistiskt värdegrund, vi erbjuder våra kunder ett helhetskoncept,
Arbete, Boende och Fritid.

Teamwork är viktigt för att skapa förutsättning för gott resultat. För att uppnå gott samarbete utbildar vi våra medarbetare i JATC modell och metod så att målsättning, samsyn, kvalité och organsaitonsstruktur är väl förankrad hos alla medarbetare.
Det är viktigt att kunden känner sig trygg i sin situation och i kontakten med oss. För att öka trivsel och trygghetskänsla och för att underlätta skapandet av förtroendefulla relationer får personalen kontinuerlig kompetensutbildning.
För att trygga och tydliggöra situationen för personalen skapar vi tydlighet genom att arbeta utifrån individuell handlingsplan och målplan. Våra processcoacher är utbildade på att suporta och lyssna in kundens drivkraft, inspiration och förutsättningar.
Alla medarbetare arbetar utifrån arbetsterapeutiska, pedagogiska, coachande, och kognitiva verktyg.

Arbetsterapi
Arbetsterapi är själva grunden i vårt arbete. Det är en vetenskap där det holistiska synsätt och aktivitetsförmåga sätts i fokus men det är också ett arbetssätt där man finner individen inspiration, motivation och vilja. Insatserna utgår från att ta tillvara på aktivitetsförmåga och beteende, samt att hitta alternativa lösningar så att individen kan utföra sina dagliga aktiviteter på ett tillfredsställande sätt.

I det arbetsterapeutiska arbetet utgår man från ett helhetstänkande samt följande grundläggande principer; kundcentrering, inspiration, motivation, vilja, engagemang och meningsfulla aktiviteter samt evidens baserat arbete.
Begreppet aktivitet kan innehålla många olika tolkningsmöjligheter med olika innebörd. ADL står för aktiviteter i det dagliga livet eller allmän daglig livsföring och syftar på de grundläggande aktiviteter som individen behöver klara av för att kunna leva ett självständigt liv. Begreppet ADL-aktivitet kan delas upp i sömn, hygien, mat, utbildning, arbete, fritidsintressen, socialinteraktion och delaktighet. Personers aktivitetsutförande påverkas av den sociala och fysiska miljön, vilket i sin tur formas av den omgivande kulturen. Miljön påverkar bland annat personens motivation, inspiration, vilja, intressen, kultur, värderingar, roller och vanor.

Primär ADL
Personlig hygien
Äta
kommunikation

Sekundär ADL
Boende
Arbete, utbildning
Fritid

Coaching
Coaching är en metod som rör sig mellan intellektuell insikt, emotionell bearbetning och konkret beteende förändring  Coachning utgår från att lyssna in individen utifrån biologiska, sociala och kulturella situationer. En coach medvetandegör och tar processen från en nivå till en annan. I coachningsarbetet ingår suporta kundens egna styrkor, förmågor och drömmar för att inspirera och motivera till dagliga aktiviteter. Genom processcoaching och teamwork skapas delaktighet och ansvar för kundens välbefinnande.

Kognitivt förhållningsätt
Kognitiv kommer från latinets ”cognoscere” och betyder att få kunskap, att veta. Kognitivt förhållningsätt handlar inte om hur vi har det utan hur vi tar det, hur vi tolkar en specifik situation. Kognitivt förhållningsätt är en strukturerad inlärningsprocess där den grundläggande teorin är att det inte är händelsen i sig som är avgörande utan innebörden och meningen som vi tillskriver den. Man antar att människan tolkar verkligheten så att den stämmer överens med de egna förutfattade meningarna. När vi reagerar starkt med negativa känslor så kommer reaktionen fort och per automatik, då är det viktigt att få stöd i att förstå bakomliggande mekanismer  Målsättningen med kognitivt förhållningsätt är att lära sig att känna igen negativa signaler för att kunna bryta mönster som ställer till problem i vardagen. I inlärningsprocess som sker med kognitivt förhållningssätt ingår en socialisering och interaktion som innebär att omsätta sin kunskap i praktisk handling.

Kompetensutbildning
Vi kompetensutbildar våra medarbetare  kontinuerligt. Företaget håller flera olika nivåinriktade specialutbildningar under året internt och externt.

Medarbetare
Att våra medarbetare trivs, känner delaktighet och har ett decentraliserat ansvar  är en grundförutsättning för att kunna leverera god omvårdnad, engagemang och service till våra kunder.

Styrelsen
är övertygade om att man skapar kvalitativt omsorg genom delaktighet  engagemang, tillit, förtroende och eget ansvar. Därför låter vi ledningen och arbetsteamen på varje arbetsplats i största möjliga mån välja arbetsätt utifrån JATC omsorgs modell och metod.

Friskvård och hälsa
Samtliga anställda får utbildning i stresshantering, har bidrag till motion samt snabb tillgång till läkare.

 

   << Tillbaka