GDPR-POLICY

Behandling av personuppgifter på JATC Community Health Care

För JATC är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta oss på gdpr@jatc.se

Personuppgiftspolicy med information till besökare på hemsidan, anhöriga till brukare och kontaktpersoner hos uppdragsgivare.

Allmänt

Denna informationstext gäller dig som är kontaktperson hos någon av JATC Community Health Care ABs ("JATC", eller "vi") uppdragsgivare, anhöriga till brukare eller som besöker vår webbplats. Texten kan komma att ändras över tid, läs därför informationen på nytt varje gång du har funderingar kring vår hantering av personuppgifter.

För JATC är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontaktuppgifter finns nedan.

Övergripande mål med denna policy är att säkerställa att du får den information som du har rätt till enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation [EU] 2016/679).

Varför en personuppgiftspolicy?

Personuppgiftsansvarig

JATC är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom vår verksamhet. Du når oss enligt följande:
JATC Community Health Care AB (556690-3323)
Norrhemsvägen 4
152 57 Södertälje

gdpr@jatc.se

JATC behandling av personuppgifter

Vi behandlar olika typer av personuppgifter i olika grenar av vår verksamhet. Behandlingen i respektive gren är anpassad efter kraven i GDPR för att säkerställa en korrekt och säker behandling av dina personuppgifter.

Kontaktpersoner hos uppdragsgivare

När vi utför uppdrag åt beställare behandlar vi uppgifter om kontaktpersoner hos våra beställare. De personuppgifter som förekommer är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Administrativa uppgifter med anknytning till vårt uppdrag

Uppgifter om kontaktpersoner hos våra uppdragsgivare behandlas med vårt berättigade intresse som rättslig grund.

Anhöriga till brukare

Vårt sätt att arbeta innefattar en nära dialog med anhöriga till våra brukare. En fungerande dialog förutsätter att vi behandlar vissa grundläggande uppgifter om anhöriga;

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Administrativa uppgifter med anknytning till vårt uppdrag

Uppgifter om anhöriga behandlas med vårt berättigade intresse som rättslig grund.

Besökare på hemsidan

När du besöker vår webbplats samlar vi inte in några personuppgifter utan din kännedom. Vi har cookies på hemsidan, men dessa samlar inte in några personuppgifter.

På vår webbplats ger vi dig möjlighet att enkelt komma i kontakt med oss genom att fylla olika formulär. Om och när du kontaktar oss via ett formulär kan vi komma att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • De övriga uppgifter du själv lämnar till oss

När du lämnar uppgifter till oss via ett formulär på vår webbplats behandlar vi dina uppgifter med vårt berättigade intresse som rättslig grund.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Kontaktpersoner hos uppdragsgivare

I den utsträckning som vi lämnar ut uppgifter om dig är utlämnandet begränsat till vad som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. Det kan handla om informationsutbyte med vår uppdragsgivare eller andra som vi samverkar med inom ramen för uppdraget.

Anhöriga till brukare

I den utsträckning som vi lämnar ut uppgifter om dig är utlämnandet begränsat till vad som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. Det kan handla om informationsutbyte med vår uppdragsgivare eller andra som vi samverkar med inom ramen för uppdraget.

Besökare på vår hemsida

När du kontaktar oss via vår hemsida lämnar vi inte ut dina uppgifter till någon annan, såvida inte din förfrågan eller begäran innefattar moment som kräver att vi delar dina uppgifter med tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter.

För kontaktpersoner hos våra uppdragsgivare och våra brukares kontaktpersoner är huvudregeln att deras personuppgifter raderas inom ett år från att vi har fullgjort respektive uppdrag, såvida inte vi har en laglig skyldighet att bevara uppgifterna längre.

Om du i samband med besök av vår hemsida som genom kontakformulär eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss gäller att vi raderar uppgifterna inom ett år från det att vi har avslutat det ärende som din kontakt med oss avser.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler).

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter:

 • Rätt till tillgång - Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive syftet med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Rätt till korrigering/rättelse - Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig , kan du be oss om att rätta till dem.
 • Rätt till begränsning av behandling - Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta vara relevant om vi har felaktig information om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat den.
 • Rätt till radering - Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att möta en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, observera att vi kan fortfarande kan komma att behålla vissa uppgifter (t.ex. uppgifter som vi enligt lag krävs för att hålla, eller uppgifter som vi måste uppfylla våra förpliktelser enligt ditt anställningsavtal) .
 • Rätt att invända - I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke - Om någon behandling av dina personuppgifter bygger på samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke (och vi kommer att stoppa vidare behandling av uppgifterna).

Dataskyddsombud

JATC har utsett ett dataskyddsombud. Du når ombudet på gdpr@jatc.se.

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor om vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på gdpr@jatc.se.

Om du inte är nöjd med oss

Om du anser att vi inte uppfyller våra skyldigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter eller dina rättigheter kan du kontakta tillsynsmyndigheten (Datainspektionen, www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se).

Denna policy gäller från och med den 1 juni 2020.

KONTAKTA OSS

"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar individen"