HUR JATC ARBETAR MED KVALITETSSÄKRING

Sedan 1997 har vi aktivt arbetat med kvalitetssäkring av våra arbetsprocesser. Vårt kvalitetsarbete utgår ifrån JATC Community Health Cares systematiska kvalitetsledningssystem. Ledningen, tillsammans med medarbetarna, arbetar i enlighet med företagets intention och värderingar, för att säkerställa holistisk, trygg, hållbar och innovativ omsorg.

All omsorg planeras tillsammans utifrån individens behov i centrum. IBIC för vuxna. Vårt pedagogiska arbete utgår från forskningsbaserade metoder och beprövad erfarenhet.

Oavbrutet i vardagen följer vi upp och säkerställer omsorgskvalitén. Det sker genom:

  • Avvikelserapporter
  • Synpunkts- och klagomålshantering
  • Regelbundna egenkontroller

Deltagarnöjdhet

Vi säkerställer deltagarnöjdhet genom SKR:s Nationella brukarundersökning. Undersökningen fokuserar på fyra områden:

  • Självbestämmande
  • Delaktighet
  • Bemötande
  • Trygghet och trivsel

Kund- och medarbetarnöjdhet

Vi säkerställer även kund- och medarbetarnöjdhet. Det sammantagna resultatet möjliggör ett proaktivt förhållningssätt för att utbilda, planera, säkerställa samt att utveckla verksamheten.

Har du frågor angående vårt ledningskvalitetsarbete är du välkommen att kontakta vår omvårdnadschef.

Så levererar vi kvalitet

  • Genom vårt kvalitetsledningssystem och våra värderingar planeras och säkerställs omsorgen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Vi möter upp varje individs unika behov. Vi utgår från individens behov i centrum med fokus på varje individs unikitet och livsförutsättningar.
  • Vi arbetar flexibelt och skräddarsyr utifrån individuella önskemål så långt det är möjligt.

Ta del av JATC Community Health Cares helhetskoncept

KONTAKTA OSS

"Att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv."